Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgia) on esittänyt 6.8.2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited v. Telenet BVBA

(asia C-597/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Vastaaja: Telenet BVBA

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Voidaanko tiedoston lataamista peer-to-peer-verkon kautta ja samalla sen osien (pieces) (joskus hyvin pirstalaisesti kokonaisuuteen nähden) saattamista saataville lataamista varten (seeding, ts. ”seedaus”), pitää direktiivin 2001/291 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yleisölle välittämisenä siinäkin tapauksessa, että nämä yksittäiset osat (pieces) ovat yksinään käyttökelvottomia?

Jos edellä esitettyyn kysymykseen on vastattava myöntävästi,

b)    onko olemassa de minimis -kynnysarvoa niin, että näiden osien seeding olisi yleisölle välittämistä?

c)    onko sillä olosuhteella, että seeding voi tapahtua käyttäjälle automaattisesti (torrent clientin asetusten seurauksena) ja siksi tahattomasti, merkitystä?

a)    Voiko henkilö, joka on sopimuksen perusteella tekijänoikeuksien (tai lähioikeuksien) haltija mutta joka ei kuitenkaan itse hyödynnä niitä vaan ainoastaan vaatii vahingonkorvausta väitetyiltä oikeudenloukkaajilta – ja jonka taloudellinen ansaintamalli on siis riippuvainen piratismin olemassaolosta sen torjumisen sijaan –, nauttia samoista oikeuksista kuin ne, jotka direktiivin 2004/482 II luvussa myönnetään tekijöille tai lisenssinhaltijoille, jotka hyödyntävät tekijänoikeuksia tavanomaisella tavalla?

b)    Miten tämä lisenssinhaltija on tässä tapauksessa voinut kärsiä ”vahinkoa” (direktiivin 2004/48 13 artiklan mukaisessa merkityksessä) loukkauksen vuoksi?

Ovatko ensimmäisessä ja toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä kuvatut konkreettiset olosuhteet merkityksellisiä arvioitaessa oikeudenmukaisen tasapainon löytämistä yhtäältä immateriaalioikeuksien noudattamisen varmistamisen ja toisaalta perusoikeuskirjassa turvattujen oikeuksien ja vapauksien, kuten yksityiselämän kunnioittaminen ja henkilötietojen suojaaminen, välillä, ja erityisesti oikeasuhteisuuden arvioinnin yhteydessä?

Onko näissä olosuhteissa seederseistä koostuvan swarmin IP-osoitteiden järjestelmällinen rekisteröinti sekä yleinen käsittely (jonka suorittaa itse lisenssihaltija tai kolmas osapuoli sen toimeksiannosta) oikeutettua yleisen tietosuoja-asetuksen3 ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla?

____________

1 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10).

2 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45).

3 Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (EUVL 2016, L 119, s. 1).