Language of document :

Az Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgium) által 2019. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. I. C. M. Mircom International Content Management & Consulting Limited kontra Telenet BVBA

(C-597/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes(ek): M. I. C. M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Alperes(ek): Telenet BVBA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)     a)    A 2001/29 irányelv1 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítésnek tekintendő-e egy fájl „peer to peer” hálózaton keresztül történő letöltése és ezzel egyidejűleg e fájl egyes (az egészhez viszonyítva olykor rendkívül töredékes) darabjainak („piece-einek”) feltöltés céljára történő rendelkezésre bocsátása („seedelés”) annak ellenére, hogy az egyes „piece-ek” önmagukban használhatatlanok?

Ha igen:

b)    Létezik-e olyan küszöb, amelytől az említett „piece-ek” „seedelése” nyilvánossághoz közvetítésnek minősül?

c)    Jelentőséggel bír-e az a körülmény, hogy a „seedelésre” (a „torrent client” beállításaitól függően) automatikusan és ezért a felhasználó számára észrevétlenül is sor kerülhet?

2)    a)    A 2004/48 irányelv2 II. fejezete által a szerzői jogokat a szokásos módon használó szerzőknek vagy licencvevőknek biztosított jogokkal azonos jogokat vehet-e igénybe az a személy, aki szerződés alapján szerzői (vagy szomszédos) jogok jogosultja, e jogokat azonban maga nem használja, hanem csak kártérítési igényeket érvényesít feltételezett jogsértőkkel szemben, üzleti modellje tehát a termékhamisításhoz, nem pedig a termékhamisítás elleni küzdelemhez kötődik?

b)    Hogyan tud a licencvevő ilyen esetben a jogsértés folytán (a 2004/48 irányelv 13. cikke értelmében vett) „kárt” elszenvedni?

3)    Jelentőséggel bírnak-e az első és második kérdésben ismertetett konkrét körülmények az egyrészt a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséhez, másrészt a Charta által biztosított jogokhoz és szabadságokhoz – például a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez – fűződő érdekek közötti mérlegelés, különösen az arányossági vizsgálat keretében?

4)    Igazolható-e mindezen körülmények között az általános adatvédelmi rendelet,3 konkrétan e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján egy „seedelő boly” IP címeinek szisztematikus rögzítése és általános jellegű további kezelése (a licencvevő és megbízásából egy harmadik fél által)?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.)

2 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.)

3 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 119., 1. o.)