Language of document :

2019 m. rugpjūčio 6 d. Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited / Telenet BVBA

(Byla C-597/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Atsakovė: Telenet BVBA

Prejudiciniai klausimai

1.    a) Ar failo atsisiuntimas peer-to-peer tinklu ir tuo pat metu jo (kartais, palyginti su visuma, labai fragmentiškų) dalių (pieces) teikimas įkelti (seeden) laikytini viešu paskelbimu, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/291 3 straipsnio 1 dalį, nors savaime šios atskiros dalys (pieces) negali būti naudojamos?

Jei taip:

b) ar yra de minimis riba, nuo kurios šių dalių (pieces) įkėlimas (seeden) būtų laikomas viešu paskelbimu?

c) ar reikšminga aplinkybė, jog įkėlimas (seeden) gali vykti automatiškai (dėl torrent client nustatymų), taigi nepastebint naudotojui?

2.    a) Ar asmuo, kuris pagal sutartį yra autorių teisių (arba gretutinių teisių) turėtojas, tačiau pats nesinaudoja šiomis teisėmis, o tik tariamiems pažeidėjams pareiškia reikalavimus atlyginti žalą, taigi kurio verslo modelis priklauso nuo piratavimo buvimo, o ne nuo kovos su juo, gali remtis tokiomis pačiomis teisėmis, kokias pagal Direktyvos 2004/48 II skyrių turi autoriai arba licenciatai, kurie autorių teisėmis naudojasi įprastai?

b) Kaip šiuo atveju licenciatas galėjo dėl teisės pažeidimo patirti „žalą“ (pagal Direktyvos 2004/482 13 straipsnį)?

3.    Ar pirmajame ir antrajame klausimuose apibūdintos aplinkybės yra reikšmingos derinant interesus, t. y. intelektinės nuosavybės teisių gynimą ir Chartijoje užtikrinamas teises ir laisves, kaip antai privatumo ir asmens duomenų apsaugą, visų pirma atliekant proporcingumo vertinimą?

4.    Ar visomis šiomis aplinkybėmis įkėlėjų (seeder) grupės (swarm) IP adresų sisteminis registravimas ir bendrojo pobūdžio tolesnis tvarkymas (kai šiuos veiksmus atlieka pats licenciatas ir jo užsakymu trečioji šalis) yra teisėtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą3 , konkrečiai jo 6 straipsnio 1 dalies f punktą?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).

3 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016, p. 1).