Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgicko) 6. augusta 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited/Telenet BVBA

(vec C-597/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Žalovaná: Telenet BVBA

Prejudiciálne otázky

a)    Má sa stiahnutie súboru pomocou siete „peer to peer“ a súčasné poskytnutie na nahranie („seeding“ = „siatie“) jeho (vo vzťahu k celku niekedy veľmi fragmentárnych) častí („pieces“ = „kúsky“) považovať za verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/291 , hoci tieto jednotlivé „kúsky“ sú samy osebe nepoužiteľné?

V prípade kladnej odpovede:

b)    Existuje hranica de minimis, od ktorej by „siatie“ týchto „kúskov“ predstavovalo verejný prenos?

c)    Má význam okolnosť, že k „siatiu“ môže dôjsť automaticky (v dôsledku nastavení torrentového klienta) a tým bez toho, aby si to užívateľ všimol?

2.    a)    Môže osoba, ktorá je zmluvnou držiteľkou autorských práv (alebo súvisiacich práv), avšak tieto práva sama nevyužíva, lež iba uplatňuje nároky na náhradu ujmy voči údajným porušovateľom – ktorej obchodný model teda závisí od existencie produktového pirátstva namiesto od boja proti nemu – využívať rovnaké práva, aké kapitola II smernice 2004/48 priznáva autorom alebo nadobúdateľom licencie, ktorí využívajú autorské práva riadnym spôsobom?

b)    Ako môže v tomto prípade nadobúdateľ licencie utrpieť „ujmu“ (v zmysle článku 13 smernice 2004/482 ) v dôsledku porušenia práva?

3.    Sú konkrétne okolnosti opísané v prvej a v druhej otázke relevantné v rámci zvažovania medzi záujmami na presadzovaní práv duševného vlastníctva na jednej strane a právami a slobodami zaručenými Chartou ako je právo na rešpektovanie súkromného života a právo na ochranu osobných údajov na strane druhej, predovšetkým v rámci skúmania proporcionality?

4.    Je systematické registrovanie a všeobecné ďalšie spracovanie IP adries „roje“ „seeders“ (= „sejačov“) (zo strany samotného nadobúdateľa licencie a na jeho príkaz zo strany tretej osoby) za všetkých týchto okolností oprávnené podľa GDPR3 , konkrétne podľa jeho článku 6 ods. 1 písm. f)?

____________

1 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).