Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) 6. avgusta 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited/Telenet BVBA

(Zadeva C-597/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Tožena stranka: Telenet BVBA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    a)    Ali je mogoče prenos datoteke prek omrežja vsak z vsakim (peer-to-peer) in hkrati dajanje njenih delcev (pieces) (ki so včasih glede na celoto zelo fragmentarni) na voljo za naložitev (v nadaljevanju: sejanje (seeding)) šteti za priobčitev javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/291 , tudi če so ti posamezni delci sami zase neuporabni?

Če je odgovor pritrdilen,

b)    ali obstaja prag de minimis, nad katerim bi sejanje teh delcev pomenilo priobčitev javnosti?

c)    ali je lahko upoštevna okoliščina, da je lahko sejanje avtomatično (zaradi nastavitev odjemalca Torrent) in da lahko zato do njega pride neodvisno od vedenja uporabnika?

2.    a)    Ali oseba, ki je na podlagi pogodbe imetnik avtorskih (ali sorodnih) pravic, ki pa teh pravic sama ne uporablja, ampak se ukvarja zgolj z izterjavo odškodnine od domnevnih kršiteljev, in katere poslovni model je torej odvisen od obstoja piratstva, ne pa od boja proti njemu, lahko uživa iste pravice, ki so s poglavjem II Direktive 2004/482 priznane avtorjem ali imetnikom licence, ki avtorske pravice uporabljajo na običajen način?

b)    Kako je lahko ta imetnik licence v tem primeru utrpel „škodo“ (v smislu člena 13 Direktive 2004/48) zaradi kršitve?

3.    Ali so konkretne okoliščine, opisane v prvem in drugem vprašanju, upoštevne v okviru tehtanja interesov med uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine ter pravic in svoboščin, zavarovanih z Listino, kakršni sta spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov, še posebej v okviru presoje sorazmernosti?

4.    Ali je v teh okoliščinah sistematična registracija in nato splošna obdelava IP-naslovov jate (swarm) sejalcev (seeders) (s strani samega imetnika licence in s strani tretjega na zahtevo imetnika) upravičena na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov3 , natančneje njenega člena 6(1)(f)?

____________

1 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

3 Uredba Sveta (ES) št. 679/2006 z dne 25. aprila 2006 o spremembah Uredb (EGS) št. 2771/75 in (EGS) št. 2777/75 glede uporabe izrednih ukrepov za podporo trgu (UL 2006, L 119, str. 1).