Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgien) den 6 augusti 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited mot Telenet BVBA

(Mål C-597/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Part(er) i det nationella målet

Klagande: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Motpart: Telenet BVBA

Tolkningsfrågor

1 a) Ska nedladdning av en fil via ett peer-to-peer-nätverk och samtidigt tillhandahållande för uppladdning (”seedning”) av delar (”pieces”) (som stundtals är mycket fragmentariska i förhållande till helheten) av denna anses utgöra en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/291 , trots att dessa enskilda delar som sådana är oanvändbara?

Om denna fråga ska besvaras jakande:

b)    Finns det en bagatellgräns då seedning av dessa delar skulle utgöra en överföring till allmänheten om den överskrids?

c)    Är det en relevant omständighet att seedning sker automatiskt (till följd av inställningarna i BitTorrent-klientprogrammet) och således kan ske utan att användaren märker det?

2 a)    Kan en person som på grund av avtal innehar upphovsrätt (eller närliggande rättigheter), men själv inte utnyttjar dessa rättigheter, utan endast gör gällande skadeståndsanspråk mot påstådda intrångsgörare – och vars affärsmodell således är beroende av förekomsten av piratkopiering i stället för dess bekämpning – utnyttja samma rättigheter som enligt kapitel II i direktiv 2004/482 tillerkänns upphovsmän och licenstagare, vilka utnyttjar upphovsrätt på ett normalt sätt?

b)    Hur kan licenstagaren i detta fall ha lidit skada (i den mening som avses i artikel 13 i direktiv 2004/48) till följd av intrånget?

3.    Är de faktiska omständigheter som angetts i fråga 1 och 2 ovan relevanta inom ramen för intresseavvägningen mellan säkerställande av skyddet av immateriella rättigheter å ena sidan och de rättigheter och friheter som garanteras av stadgan såsom respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter å andra sidan, i synnerhet inom ramen för en proportionalitetsprövning?

4.    Är systematisk registrering och allmän bearbetning av IP-adresser som tillhör en ”svärm” av ”seeders” (av licenstagaren själv och av tredje man på uppdrag av licenstagaren) mot bakgrund av dessa omständigheter laglig enligt den allmänna dataskyddsförordningen3 , närmare bestämt enligt dess artikel 6.1 f?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, s. 1).