Language of document :

Жалба, подадена на 9 септември 2019 г. от BP срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-838/16: BP/Агенция на Европейския съюз за основните права

(Дело C-669/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BP (представител: E. Lazar, avocat)

Друга страна в производството: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Искания на жалбоподателката

Жалбоподателката иска от Съда:

да отмени точки 1, 3 и 4 от диспозитива на обжалваното съдебно решение, и като резултат от това

да ѝ присъди адекватно обезщетение за причинените неимуществени и имуществени вреди,

да ѝ присъди адекватно обезщетение във връзка с последиците от клеветническите изявления на FRA срещу нея и уронването на професионалната и личната ѝ репутация,

да осъди FRA да заплати разноските в производството пред първата инстанция и по обжалването.

Основания и основни доводи

Първото основание е грешка в правото и явна грешка в преценката относно допустимостта на ново правно основание и на доказателствата, представени на основание на член 85 от Процедурния правилник; нарушение на правото да бъде изслушана; липса на справедлив процес; нарушение на принципа на ефективна съдебна защита, установен в член 47 от Хартата на ЕС; ограничаване на права; нарушение на член 52 от Хартата на ЕС.

Второто основание е грешка в правото и явна грешка в преценката в точки 112, 115—117, 126, 140—142 от исковата молба за обезщетение във връзка с твърдяното нарушение на член 2, параграф 3 от Регламент 1049/20011 , нарушение на член 8 от ЕКПЧ и нарушение на точки 63—65 от решение Bavarian Lager2 ; нарушение на задължението за излагане на мотиви във връзка с първоначалното частично оповестяване erga omnes и последващото пълно оповестяване на лични данни на жалбоподателката; нарушение на правното равновесие, установено от законодателя на ЕС, между Регламент 1049/2001 и Регламент 45/20013 ; нарушение на решение Bavarian Lager.

Третото основание е нарушение на членове 134 и 135 от Процедурния правилник и нарушение на задължението за излагане на мотиви; нарушение на съдебната практика във връзка със съдебните разноски; ограничаване на права; и нарушение на член 52 от Хартата на ЕС.

Четвъртото основание е нарушение на член 66 от Процедурния правилник; отхвърляне на искането на жалбоподателката за заличаване на чувствителна информация в решение T-838/16; последващо прекомерно дълго изготвяне на решението; както и незаконност на пети състав, без възможност за разширен състав или за ефективно гласуване.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).

2 Решение от 29 юни 2010 г., Комисия/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 30, стр. 142).