Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 9. září 2019 BP proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-838/16, BP v. Agentura Evropské unie pro základní práva

(Věc C-669/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): BP (zástupkyně: E. Lazar, advokátka)

Další účastnice řízení: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil body 1, 3 a 4 výroku napadeného rozsudku, a v důsledku toho

přiznal navrhovatelce přiměřenou náhradu utrpěné morální a majetkové újmy;

přiznal navrhovatelce přiměřenou náhradu za důsledky pomlouvačných prohlášení, která vůči ní učinila FRA, a za poškození její profesní a osobní dobré pověsti;

uložil FRA náhradu nákladů řízení v prvním stupni i řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení přípustnosti nového důvodu a důkazů předložených podle článku 85 jednacího řádu; z porušení práva být vyslechnut; z neexistence spravedlivého procesu, z porušení zásady účinné právní ochrany, která je stanovena v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie; z omezení práv a porušení článku 52 Listiny základních práv Evropské unie.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení bodů 112, 115 až 117, 126, 140 až 142 žaloby navrhovatelky na náhradu škody způsobené údajným porušením čl. 2 odst. 3 nařízení 1049/20011 , porušením článku 8 EÚLP a porušením bodů 63 až 65 rozsudku ve věci Bavarian Lager2 ; z porušení povinnosti uvést odůvodnění, pokud jde o původní částečné zpřístupnění erga omnes a následné úplné zpřístupnění osobních údajů navrhovatelky; z porušení právní rovnováhy zavedené unijním normotvůrcem mezi nařízením 1049/2001 a nařízením 45/20013 ; a z porušení rozsudku ve věci Bavarian Lager.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článků 134 a 135 jednacího řádu a porušení povinnosti uvést odůvodnění, z porušení judikatury týkající se nákladů řízení; z omezení práv a z porušení článku 52 Listiny základních práv Evropské unie.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článku 66 jednacího řádu; zamítnutí žádosti o nezveřejnění některých citlivých údajů v rozsudku T-838/16; následného nepřiměřeného rozsahu rozsudku; jakož i z protiprávního složení pátého senátu bez možnosti rozšíření senátu nebo účinného hlasování.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43).

2 Rozsudek ze dne 29. června 2010. Komise v. Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 2001, L 8, s. 1).