Language of document :

Appel iværksat den 9. september 2019 af BP til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. juli 2019 i sag T-838/16, BP mod Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

(Sag C-669/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: BP (ved avocat E. Lazar)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Punkt 1, 3 og 4 i den appellerede doms konklusion ophæves.

Appellanten tilkendes en passende erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som er lidt.

Appellanten tilkendes en passende erstatning vedrørende følgerne af FRA’s ærekrænkende udtalelser om hende og skade på hendes professionelle og personlige omdømme.

FRA tilpligtes at betale sagsomkostningerne i sagen for Retten og i appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

1)    Det første anbringende vedrører en retlig fejl og et åbenbart urigtigt skøn vedrørende spørgsmålet, om det nye anbringende kunne antages til realitetsbehandling, og vedrørende de beviser, som var fremlagt i henhold til procesreglementets artikel 85, tilsidesættelse af retten til at blive hørt, fravær af en retfærdig rettergang, tilsidesættelse af princippet om effektiv domstolsbeskyttelse i chartrets artikel 47, begrænsning af rettigheder og tilsidesættelse af chartrets artikel 52.

2)    Det andet anbringende vedrører en retlig fejl og et åbenbart urigtigt skøn vedrørende punkt 112, 115-117, 126 og 140-142 i appellantens stævning i erstatningssøgsmålet med hensyn til den påståede tilsidesættelse af artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 1049/2001 1 , tilsidesættelse af EMRK’s artikel 8 og tilsidesættelse af præmis 63-65 i Bavarian Lager-dommen 2 , tilsidesættelse af begrundelsespligten i forbindelse med den indledende delvise aktindsigt erga omnes og efterfølgende fuld aktindsigt i appellantens personoplysninger, tilsidesættelse af den retlige ligevægt, som EU-lovgiver har oprettet mellem forordning nr. 1049/2001 og forordning nr. 45/2001 3 , og tilsidesættelse af Bavarian Lager-dommen.

3)    Det tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af procesreglementets artikel 134 og 135 og tilsidesættelse af begrundelsespligten, tilsidesættelse af retspraksis vedrørende sagsomkostninger, begrænsning af rettigheder og tilsidesættelse af chartrets artikel 52.

4)    Det fjerde anbringende vedrører tilsidesættelse af procesreglementets artikel 66, afslaget på anmodningen om udeladelse af visse følsomme oplysninger fra dommen i sag T-838/16, efterfølgende uforholdsmæssig redigering af dommen og det forhold, at Femte Afdeling ikke var lovligt sammensat og ikke havde mulighed for at træffe afgørelse i udvidet sammensætning eller afgive stemme effektivt.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).

2     Dom af 29.6.2010, Kommissionen mod Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.12.2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 2001, L 8, s. 1).