Language of document :

BP 9. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-838/16: BP versus Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

(kohtuasi C-669/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: BP (esindaja: advokaat E. Lazar)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse punktid 1, 3 ja 4 ning resolutsioon ja sellest tulenevalt

mõista apellandi kasuks välja asjakohane hüvitis talle põhjustatud varalise ja mittevaralise kahju eest;

mõista apellandi kasuks välja asjakohane hüvitis seoses tagajärgedega, mis FRA laimavatel ütlustel tema suhtes oli, ning kahjuga tema ametialasele ja isiklikule mainele;

mõista esimese ja apellatsioonikohtuastme kohtukulud välja FRA-lt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et rikuti õigusnormi ja tehti ilmne hindamisviga seoses kodukorra artikli 85 alusel uue väite ja uute tõendite esitamisega; rikuti õigust olla ära kuulatud; puudus õiglane kohtumenetlus; rikuti EL põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtet; piirati õigusi ja rikuti EL põhiõiguste harta artiklit 52.

Teine väide, et rikuti õigusnormi ja tehti ilmne hindamisviga seoses apellandi kahjuhüvitise nõude punktidega 112, 115–117, 126 ja 140–142, mis puudutavad määruse nr 1049/20011 artikli 2 lõike 3, EIÕK artikli 8 väidetavat rikkumist ja kohtuotsuse Bavarian Lager2 punktide 63–65 rikkumist; rikuti põhjendamiskohustust seoses apellandi isikuandmete esialgse osalise erga omnes avalikustamisega ja sellest tuleneva täieliku avaldamisega; rikuti liidu seadusandja kehtestatud õiguslikku tasakaalu määruse nr 1049/2001 ja määruse nr 45/20013 vahel ning rikuti kohtuotsust Bavarian Lager.

Kolmas väide, et rikuti kodukorra artikleid 134 ja 135 ning põhjendamiskohustust; rikuti kohtukulusid puudutavat kohtupraktikat; piirati õigusi ja rikuti EL põhiõiguste harta artiklit 52.

Neljas väide, et rikuti kodukorra artiklit 66; keelduti kohtuotsuses T-838/16 teatava tundliku teabe väljajätmise taotlusest; sellest tulenevalt kohtuotsuse ülemäärane kustutamine, ning viienda koja õiguspärase koosseisu puudumine, mis võttis võimaluse tegutseda laiendatud kojana või hääletada tulemuslikult.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).

2 29. juuni 2010. aasta kohtuotsus komisjon vs. Bavarian Lager (C-28/08 P, EU:C:2010:378).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 2001, L 8, lk 1, EÜT eriväljaanne 13/26, lk 102).