Language of document :

Valitus, jonka BP on tehnyt 9.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-838/16, BP v FRA, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-669/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: BP (edustaja: E. Lazar, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1, 3 ja 4 kohdan ja näin ollen

määrää maksettavaksi valittajalle asianmukaisen korvauksen aiheutuneesta aineettomasta ja aineellisesta vahingosta

määrää maksettavaksi valittajalle asianmukaisen korvauksen vahingosta, joka on aiheutunut valittajaa loukanneista Euroopan unionin perusoikeusviraston lausunnoista ja hänen ammatilliselle ja henkilökohtaiselle maineelleen aiheutuneesta vahingosta

velvoittaa Euroopan unionin perusoikeusviraston korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä ja valitusmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste koskee oikeudellista virhettä ja ilmeistä arviointivirhettä uuden valitusperusteen tutkittavaksi ottamisen ja työjärjestyksen 85 artiklan nojalla esitettyjen todisteiden osalta, kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetun tehokkaan oikeussuojan periaatteen loukkaamista, oikeuksien rajoittamista ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan rikkomista.

Toinen valitusperuste koskee oikeudellista virhettä ja ilmeistä arviointivirhettä, joka on tehty arvioitaessa valittajan vahingonkorvauskanteen, joka koskee asetuksen 1049/20011 2 artiklan 3 kohdan rikkomisesta, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan rikkomisesta ja Bavarian Lager –tuomion2 63–65 kohdan noudattamatta jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, 112, 115–117, 126 ja 140–142 kohtaa; perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä; oikeudellisen tasapainon, jonka unionin lainsäätäjä on saattanut asetuksen 1049/2001 ja asetuksen 45/20013 välille, loukkaamista sekä Bavarian Lager –tuomion vastaisuutta.

Kolmas valitusperuste, joka koskee työjärjestyksen 134 ja 135 artiklan rikkomista ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä, kuluja koskevan oikeuskäytännön huomiotta jättämistä, oikeuksien rajoittamista ja unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan rikkomista.

Neljäs valitusperuste, joka koskee työjärjestyksen 66 artiklan rikkomista, tiettyjen arkaluonteisten tietojen poistamista tuomiosta T-838/16 koskevan pyynnön hyväksymättä jättämistä, myöhempää liiallista tietojen poistamista tuomiosta sekä sitä, että viidennen jaoston kokoonpano ei ole ollut lainmukainen eikä ole voinut toimia laajennetussa kokoonpanossa eikä äänestää tehokkaasti.

____________

1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001(EYVL 2001, L 145, s. 43).

2 Tuomio 29.6.2010, komissio v. Bavarian Lager (C-28/08 P,EU:C:2010:378).

3 Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 4572001 (EYVL 2001, L 8, s. 1).