Language of document :

2019 m. rugsėjo 9 d. BP pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-838/16 BP / Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

(Byla C-669/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: BP, atstovaujama advokato E. Lazar

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1, 3 ir 4 punktus ir todėl

priteisti apeliantei tinkamą padarytos neturtinės ir turtinės žalos atlyginimą,

priteisti apeliantei tinkamą kompensaciją, susijusią su FRA šmeižiančių pareiškimų prieš apeliantę pasekmėmis ir žala jos profesinei ir asmeniniai reputacijai,

priteisti iš FRA bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas..

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pirmasis pagrindas grindžiamas teisės klaida ir akivaizdžia naujo ieškinio pagrindo ir pagal Procedūros reglamento 85 straipsnį pateiktų įrodymų priimtinumo vertinimo klaida; teisės būti išklausytam pažeidimu; teisingo bylos nagrinėjimo nebuvimu; ES chartijos 47 straipsnyje nustatyto veiksmingos teisminės gynybos principo pažeidimu; teisių apribojimu ir ES chartijos 52 straipsnio pažeidimu.

2.    Antrasis pagrindas grindžiamas teisės klaida ir akivaizdžia klaida vertinant ieškovo pareikšto ieškinio dėl žalos atlyginimo 112, 115–117, 126, 140–142 punktus, susijusius su tariamu Reglamento Nr. 1049/20111 2 straipsnio 3 dalies pažeidimu, EŽTK 8 straipsnio pažeidimu ir Sprendimo Bavarian Lager2 63–65 punktų pažeidimu; pareigos motyvuoti pažeidimu, kiek tai susiję su pradiniu apeliantės asmens duomenų daliniu atskleidimu erga omnes ir vėlesniu visų šių duomenų atskleidimu; ES teisės aktų leidėjo nustatytos Reglamento 1049/2001 ir Reglamento 45/20133 teisinės pusiausvyros pažeidimu ir Sprendimo Bavarian Lager pažeidimu.

3.    Trečiasis pagrindas grindžiamas Procedūros reglamento 134 ir 135 straipsnių pažeidimu ir pareigos motyvuoti pažeidimu; jurisprudencijos dėl bylinėjimosi išlaidų pažeidimu; teisių apribojimu ir ES chartijos 52 straipsnio pažeidimu.

4.    Ketvirtasis pagrindas grindžiamas Procedūros reglamento 66 straipsnio pažeidimu; atsisakymu leisti prašyti Sprendime T-838/16 nenurodyti tam tikros neskelbtinos informacijos; pernelyg dideliu sprendimo redagavimu ir penktosios kolegijos teisėtos sudėties nebuvimu nesant galimybės nagrinėti bylą išplėstinės sudėties kolegijai ar veiksmingai balsuoti.

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

2 2010 m. birželio 29 d. Sprendimas Komisija / Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 26 t., p. 102).