Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 9. septembrī BP iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-838/16 BP/Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

(Lieta C-669/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: BP (pārstāvis: E. Lazar, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1), 3) un 4) punktu; un tādējādi:

piešķirt apelācijas sūdzības iesniedzējai atbilstošu atlīdzību par viņai nodarīto morālo un mantisko kaitējumu;

piešķirt apelācijas sūdzības iesniedzējai atbilstošu kompensāciju par sekām, ko radījuši FRA neslavu ceļošie izteikumi attiecībā uz viņu, un par kaitējumu viņas profesionālajai un personiskajai reputācijai;

piespriest FRA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus pirmajā instancē un apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta tiesību kļūda un acīmredzama kļūda vērtējumā attiecībā uz jaunā pamata pieņemamību un attiecībā uz pierādījumiem, kas iesniegti saskaņā ar Reglamenta 85. pantu; esot pārkāptas tiesības tikt uzklausītam; tiesa neesot bijusi taisnīga; esot pārkāpts ES Hartas 47. pantā noteiktais efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips; tiesības esot tikušas ierobežotas; un esot pārkāpts ES Hartas 52. pants.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta tiesību kļūda un acīmredzama kļūda vērtējumā attiecībā uz apelācijas sūdzības iesniedzējas prasības par zaudējumu atlīdzību 112., 115.-117., 126. un 140.-142. punktu saistībā ar varbūtējo Regulas Nr. 1049/2001 1 2. panta 3. punkta pārkāpumu, ECPAK 8. panta pārkāpumu un sprieduma Bavarian Lager 2 63.-65. punkta pārkāpumu; neesot izpildīts pienākums norādīt pamatojumu saistībā ar apelācijas sūdzības iesniedzējas personas datu sākotnējo daļējo izpaušanu erga omnes un to vēlāko izpaušanu pilnībā; esot pārkāpts juridiskais līdzsvars, kādu Savienības likumdevējs izveidojis starp Regulu Nr. 1049/2001 un Regulu Nr. 45/2001 3 ; un esot pārkāpts spriedums Bavarian Lager.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Reglamenta 134. un 135. pants un neesot izpildīts pienākums norādīt pamatojumu; esot pārkāpta judikatūra par tiesāšanās izdevumiem; esot ierobežotas tiesības; un esot pārkāpts ES Hartas 52. pants.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Reglamenta 66. pants; neesot atļauts iesniegt pieteikumu par atsevišķu sensitīvu ziņu izņemšanu no sprieduma T-838/16; tādējādi spriedums esot pārmērīgi izrediģēts; tāpat piektās palātas sastāvs neesot bijis tiesisks, kas tai ir liedzis iespēju darboties paplašinātā sastāvā vai derīgi balsot.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).

2 Spriedums, 2010. gada 29. jūnijs, Komisija/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV 2001, L 8, 1. lpp.).