Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-838/16, BP/ Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, wniesione w dniu 9 września 2019 r. przez BP

(Sprawa C-669/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: BP (przedstawiciel: adwokat E. Lazar)

Druga strona postępowania: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Żądania wnoszącej odwołanie

uchylenie pkt 1, 3 i 4 sentencji zaskarżonego wyroku a w konsekwencji:

zasądzenie na rzecz wnoszącej odwołanie odpowiedniego zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę i odszkodowania za poniesioną szkodę materialną;

zasądzenie na rzecz wnoszącej odwołanie odpowiedniego odszkodowania związanego z konsekwencjami zniesławiających ją oświadczeń FRA oraz ze szkodą dla jej reputacji zawodowej i osobistej;

obciążenie FRA kosztami postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy dotyczący: naruszenia prawa i oczywistego błędu w ocenie dopuszczalności nowego zarzutu i dowodów przedstawionych na podstawie art. 85 regulaminu postępowania; naruszenia prawa do bycia wysłuchanym; braku rzetelnego procesu; naruszenia zasady skutecznej ochrony sądowej ustanowionej w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; ograniczenia praw i naruszenia art. 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa i oczywistego błędu w ocenie w ramach pkt 112, 115–117, 126, 140–142 wysuniętych przez wnoszącą odwołanie żądań odszkodowania w związku z rzekomym naruszeniem art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 1049/20011 , naruszeniem art. 8 EKPC i naruszeniem pkt 63–65 wyroku Bavarian Lager2 ; naruszenia obowiązku uzasadnienia w odniesieniu do pierwotnego częściowego ujawnienia erga omnes i następnie pełnego ujawnienia danych osobowych wnoszącej odwołanie; naruszenia równowagi prawnej ustanowionej przez prawodawcę UE między rozporządzeniem nr 1049/2001 a rozporządzeniem nr 45/20013 ; oraz naruszenia wyroku Bavarian Lager.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 134 i 135 regulaminu postępowania oraz naruszenia obowiązku uzasadnienia; naruszenia orzecznictwa w zakresie kosztów; ograniczenia praw i naruszenia art. 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia art. 66 regulaminu postępowania; odmowy uwzględnienia wniosku o pominięcie pewnych szczególnie wrażliwych informacji zawartych w wyroku T-838/16; późniejszego nadmiernego uszczegółowienia wyroku, jak również braku zgodnego z prawem składu piątej izby bez możliwości działania w składzie rozszerzonym lub skutecznego głosowania.

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43).

2 Wyrok z dnia 29 czerwca 2010 r., Komisja / Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. 2001, L 8, s. 1).