Language of document :

Recurs introdus la 9 septembrie 2019 de BP împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 iulie 2019 în cauza T-838/16, BP/Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

(Cauza C-669/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: BP (reprezentant: E. Lazar, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Concluziile

Recurentul solicită Curții:

anularea punctelor 1, 3 și 4 din dispozitivul hotărârii atacate; și, în consecință,

acordarea de despăgubiri adecvate recurentului pentru prejudiciul moral și material cauzat;

acordarea de despăgubiri adecvate recurentului legate de consecințele afirmațiilor calomnioase ale FRA împotriva sa și de prejudiciul cauzat reputației sale profesionale și personale;

obligarea FRA la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv, întemeiat pe o eroare de drept și pe o eroare vădită cu privire la aprecierea admisibilității noului motiv și a dovezilor prezentate în temeiul articolului 85 din Regulamentul de procedură, pe încălcarea dreptului de a fi ascultat, pe lipsa unui proces echitabil, pe încălcarea principiului la o protecție judiciară efectivă consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pe restrângerea drepturilor și pe încălcarea articolului 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Al doilea motiv, întemeiat pe o eroare de drept și pe o eroare vădită în aprecierea punctelor 112, 115-117, 126, 140-142 din acțiunea în despăgubire a recurentului privind prejudiciile legate de o pretinsă încălcare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul 1049/20011 , pe încălcarea articolului 8 CEDO și pe încălcarea punctelor 63-65 din Hotărârea Bavarian Lager2 , pe încălcarea obligației de motivare în raport cu divulgarea erga omnes parțială inițială și cu divulgarea completă ulterioară a datelor cu caracter personal ale recurentului, pe nerespectarea echilibrului juridic stabilit de legiuitorul Uniunii între Regulamentul 1049/2001 și Regulamentul 45/20013 și pe nerespectarea Hotărârii Bavarian Lager.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 134 și 135 din Regulamentul de procedură și pe încălcarea obligației de motivare, pe încălcarea jurisprudenței referitoare la cheltuielile de judecată, pe restrângerea drepturilor și pe încălcarea articolului 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 66 din Regulamentul de procedură, pe refuzul admiterii cererii de omitere a anumitor date sensibile din Hotărârea T-838/16, pe redactarea excesivă ulterioară a hotărârii, precum și pe lipsa legalei compuneri a Camerei a cincea, fără nicio posibilitate de a soluționa cauza în complet de judecată extins sau de a vota în mod eficient.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 03, p. 76).

2 Hotărârea din 29 iunie 2010, Comisia/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO 2001, L 8, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 30, p. 142).