Language of document :

Odvolanie podané 9. septembra 2019: BP proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júla 2019 vo veci T-838/16, BP/Agentúra Európskej únie pre základné práva

(vec C-669/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: BP (v zastúpení: E. Lazar, avocat)

Ďalší účastník konania: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil body 1, 3 a 4 výroku napadnutého rozsudku, a následne

priznal odvolateľke primeranú náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorú utrpela,

priznal odvolateľke primeranú náhradu za hanlivé výroky zo strany FRA voči nej a za ujmu na jej profesionálnej a osobnej dobrej povesti,

uložil FRA povinnosť nahradiť trovy konania na prvom stupni a odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdení prípustnosti nového žalobného dôvodu a dôkazov predložených na základe článku 85 rokovacieho poriadku; porušení práva na vypočutie; neexistencii spravodlivého procesu; porušení zásady účinného prostriedku nápravy pred súdom stanovenej v článku 47 Charty Európskej únie; obmedzení práv a porušení článku 52 Charty Európskej únie.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdení bodov 112, 115 až 117, 126, 140 až 142 návrhu odvolateľky na náhradu škody týkajúcej sa údajného porušenia článku 2 ods. 3 nariadenia 1049/20011 , porušenia článku 8 EDĽP a porušenia bodov 63 až 65 rozsudku Bavarian Lager2 ; porušení povinnosti odôvodnenia vo vzťahu k pôvodnému čiastočnému zverejneniu erga omnes a následnému úplnému zverejneniu osobných údajov odvolateľky; porušení právnej rovnováhy stanovenej normotvorcom EÚ medzi nariadením 1049/2001 a nariadením 45/20013 ; a porušení rozsudku Bavarian Lager.

Tretí odvolací dôvod je založený na porušení článkov 134 a 135 rokovacieho poriadku a porušení povinnosti odôvodnenia; porušení judikatúry týkajúcej sa trov konania; obmedzení práv; a porušení článku 52 Charty Európskej únie.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na porušení článku 66 rokovacieho poriadku; zamietnutí žiadosti o neuvedenie určitých citlivých informácií v rozsudku T-838/16; následnom neprimeranom rozsahu rozsudku; ako aj protiprávneho zloženia piatej komory bez možnosti konať v rozšírenom zložení alebo účinne hlasovať.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

2 Rozsudok z 29. júna 2010, Komisia/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 2001, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102).