Language of document :

Pritožba, ki jo je BP vložila 9. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. julija 2019 v zadevi T-838/16, BP/Agencija Evropske unije za temeljne pravice

(Zadeva C-669/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: BP (zastopnik: E. Lazar, avocat)

Druga stranka v postopku: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

točke 1, 3 in 4 izreka izpodbijane sodbe razveljavi; in posledično

pritožnici prisodi ustrezno odškodnino za nastalo nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

pritožnici prisodi ustrezno odškodnino v zvezi s posledicami obrekovalnih izjav, ki jih je zoper njo podala FRA, in škodo, storjeno za njen osebni in poklicni ugled;

FRA naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji dopustnosti novega tožbenega predloga in dokazov, predloženih na podlagi člena 85 Poslovnika; kršitev pravice do izjave; neobstoj poštenega sojenja; kršitev načela učinkovitega sodnega varstva iz člena 47 Listine EU; omejitev pravic; in kršitev člena 52 Listine EU.

Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji točk 112, od 115 do 117, 126 in od 140 do 142 odškodninske tožbe pritožnice v povezavi z domnevno kršitvijo člena 2(3) Uredbe 1049/20011 , kršitvijo člena 8 EKČP in kršitvijo točk od 63 do 65 sodbe Bavarian Lager2 ; kršitev dolžnosti obrazložitve v zvezi s prvotnim delnim razkritjem z učinkom erga omnes in naknadnim popolnim razkritjem pritožničinih osebnih podatkov; kršitev pravnega ravnotežja, ki ga je zakonodajalec Unije vzpostavil med Uredbo 1049/2001 in Uredbo 45/20013 ; in kršitev sodbe Bavarian Lager.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev člena 134 in 135 Poslovnika ter kršitev dolžnosti obrazložitve; kršitev sodne prakse glede stroškov; omejitev pravic; in kršitev člena 52 Listine EU.

Četrti pritožbeni razlog: kršitev člena 66 Poslovnika; zavrnitev dopustitve predloga za nerazkritje nekaterih občutljivih informacij iz sodbe T-838/16; nato pretirana obrazložitev sodbe; pa tudi neobstoj zakonite sestave petega senata brez možnosti odločanja v razširjenem senatu ali učinkovitega glasovanja.

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 76).

2 Sodba z dne 29. junija 2010, Komisija/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 26, str. 102).