Language of document :

Överklagande ingett den 9 september 2019 av BP av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-838/16, BP mot Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

(Mål C-669/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: BP (ombud: E. Lazar, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkterna 1, 3 och 4 i domslutet i den överklagade domen, och i enlighet härmed

tillerkänna klaganden erforderlig ersättning för ekonomisk och ideell skada,

tillerkänna klaganden erforderlig ersättning för följderna av FRA:s ärekränkande uttalanden gentemot klaganden, samt för den skada som hennes yrkesmässiga och personliga anseende har åsamkats,

förplikta FRA att ersätta kostnaderna för förfarandet i första instans och överklagandet.

Grunder och huvudargument

1. Genom den första grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning avseende det nya yrkande som framställts, sam de bevis som förebringats i enlighet med artikel 85 i rättegångsreglerna. Tribunalen gjorde sig även skyldig till ett åsidosättande av rätten att höras, rätten till en rättvis rättegång, principen om ett effektivt domstolsskydd enligt artikel 47 i stadgan, artikel 52 i stadgan, samt begränsade klagandens rättigheter.

2. Genom den andra grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning med avseende på punkterna 112, 115–117, 126, 140–142 i klagandens begäran om ersättning för ett påstått åsidosättande av artikel 2.3 i förordning 1049/20011 , artikel 8 i europakonventionen, punkterna 63–65 i Bavarian Lager-domen2 , motiveringsskyldigheten i förhållande till beslutet att inledningsvis bevilja ett partiellt allmängiltigt (erga omnes) utlämnande och därefter bevilja ett fullständigt utlämnande av sökandens personuppgifter. Tribunalen åsidosatte även den rättsliga jämvikt som lagstiftaren infört mellan förordning 1049/2001 och förordning 45/20013 , samt Bavarian Lager-domen.

3. Genom den tredje grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 134 och 135 i rättegångsreglerna, samt motiveringsskyldigheten. Tribunalen åsidosatte även rättspraxis angående rättegångskostnader, begränsningar av rättigheter, samt artikel 52 i stadgan.

4. Genom den fjärde grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 66 i rättegångsreglerna genom att ha avslagit ansökan om att viss känslig information skulle utelämnas i domen T-838/1 och därefter ha reviderat domen. Därtill var sammansättningen av femte avdelningen inte lagenlig, utan möjlighet att agera i utökad sammansättning eller rösta effektivt.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43).

2 Dom av den 29 juni 2010, kommissionen/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 2001, s. 1).