Language of document :

Žalba koju je 14. lipnja 2019. podnio Stada Arzneimittel AG protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 4. travnja 2019. u predmetu T-804/17, Stada Arzneimittel AG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

(predmet C-460/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Stada Arzneimittel AG (zastupnici: A. K. Marx, R. Kaase, J.-C. Plate, odvjetnici)

Druga stranka u postupku:     Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) odlučio je rješenjem od 1. listopada 2019. da žalba nije dopuštena i da žalitelj snosi vlastite troškove.

____________