Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 22 август 2019 г. — Openbaar Ministerie/ZB

(Дело C-627/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Орган, отправил искането за проверка на ЕЗА: Openbaar Ministerie

Ответник: ZB

Преюдициален въпрос

Когато ЕЗА има за цел изпълнението на наказание лишаване от свобода, наложено с подлежащо на изпълнение решение на съдия или юрисдикция, а самата ЕЗА е издадена от прокурор, който участва в правораздаването в издаващата държава членка и за когото е гарантирано, че действа независимо при упражняване на функциите си, непосредствено свързани с издаването на европейска заповед за арест, приложимо ли е също така и условието, че решението за издаване на ЕЗА, и по-специално неговият пропорционален характер, трябва да може да подлежи на обжалване, което изцяло да отговаря на изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита?

____________