Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 22 sierpnia 2019 r. – Openbaar Ministerie / ZB

(Sprawa C-627/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Openbaar Ministerie

Druga strona postępowania: ZB

Pytania prejudycjalne

Czy w sytuacji, gdy europejski nakaz aresztowania (ENA) ma na celu wykonanie kary pozbawienia wolności nałożonej podlegającą wykonaniu decyzją sędziego lub sądu, a ENA został wydany przez prokuratora uczestniczącego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim i zagwarantowane zostało, że w ramach wykonywania swoich obowiązków nierozerwalnie związanych z wydawaniem ENA działa on niezależnie, obowiązuje również wymóg, aby decyzja o wydaniu ENA - a w szczególności proporcjonalny charakter takiej decyzji - podlegały zaskarżeniu, które w pełni spełnia wymogi wynikające ze skutecznej ochrony sądowej?

____________