Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 22. augusta 2019 – Openbaar Ministerie/ZB

(vec C-627/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Openbaar Ministerie

Žalovaný: ZB

Prejudiciálna otázka

Ak je cieľom európskeho zatykača výkon trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený vykonateľným rozhodnutím sudcu alebo súdu, zatiaľ čo európsky zatykač vydal prokurátor, ktorý sa podieľa na výkone spravodlivosti v členskom štáte vydávajúcom zatykač, a je zaručené, že pri výkone svojich úloh, ktoré priamo súvisia s vydaním európskeho zatykača, koná nezávisle, platí tiež podmienka, aby proti rozhodnutiu o vydaní európskeho zatykača – najmä primeranosti takéhoto rozhodnutia – bol prípustný opravný prostriedok, ktorý spĺňa všetky požiadavky účinnej súdnej ochrany?

____________