Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgerichts für Strafsachen Wien (Австрия), постъпило на 2 август 2019 г. — Наказателно производство срещу A***** и други неизвестни извършители

(Дело C-584/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht für Strafsachen Wien

Страни в главното производство

Орган, сезирал запитващата юрисдикция: Staatsanwaltschaft Wien

Обвиняеми: A***** и други неизвестни извършители

Друга страна: Staatsanwaltschaft Hamburg

Преюдициален въпрос

Трябва ли понятията „съдебен орган“ по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси1 и „прокурор“ по смисъла на член 2, буква в), подточка i) от посочената директива да се тълкуват в смисъл, че обхващат и прокуратурите на държава членка, които са изложени на риск да получават пряко или косвено конкретни разпореждания или указания от страна на изпълнителната власт, като министъра на правосъдието в Хамбург (Justizsenator in Hamburg), при приемането на решение за издаване на европейска заповед за разследване?

____________

1 ОВ L 130, 2014 г., стр. 1.