Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht für Strafsachen Wien (Østrig) den 2. august 2019 – straffesag mod A***** og yderligere ukendte gerningsmænd

(Sag C-584/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht für Strafsachen Wien

Parter i straffesagen

Den anmodende myndighed: Staatsanwaltschaft Wien

Sigtede: A***** og yderligere ukendte gerningsmænd

Anden procesdeltager: Staatsanwaltschaft Hamburg

Præjudicielt spørgsmål

Skal begreberne »judiciel myndighed« som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager 1 og »offentlig anklager« som omhandlet i artikel 2, litra c), nr. i), i det nævnte direktiv forstås således, at også de anklagemyndigheder i en medlemsstat, som i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om udstedelse af en europæisk efterforskningskendelse udsættes for risikoen for direkte eller indirekte at blive underlagt individuel styring eller instruktion fra den udøvende magt, såsom fra Justizsenators in Hamburg (Hamborgs justitsminister), er omfattet heraf?

____________

1     EUT 2004, L 130, s. 1.