Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. augustā iesniedza Landesgericht für Strafsachen Wien (Austrija) – kriminālprocess pret A***** un citiem nenoskaidrotiem noziedzīga nodarījuma izdarītājiem

(Lieta C-584/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht für Strafsachen Wien

Pamatlietas dalībnieki

Prasītāja: Staatsanwaltschaft Wien

Atbildētāji: A***** un citi nenoskaidroti noziedzīga nodarījuma izdarītāji

Otra puse: Staatsanwaltschaft Hamburg

Prejudiciālais jautājums

Vai jēdzieni “tiesu iestāde” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās 1 1. panta 1. punkta izpratnē un “prokurors” minētās direktīvas 2. panta c) punkta i) apakšpunkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tie ietver arī dalībvalsts prokuratūras, kurām pastāv risks, ka tās tieši vai netieši varētu tikt pakļautas izpildvaras, piemēram, Hamburgas tieslietu senatora, konkrētiem rīkojumiem vai norādījumiem, tām pieņemot lēmumu par Eiropas izmeklēšanas rīkojuma izsniegšanu?

____________

1 OV 2014, L 130, 1. lpp.