Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgerichts für Strafsachen Wien (Oostenrijk) op 2 augustus 2019 – Strafzaak tegen A***** en andere onbekende daders

(Zaak C-584/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesgericht für Strafsachen Wien.

Partijen in de strafzaak

Verzoekende partij: Staatsanwaltschaft Wien

Verwerende partij:A***** en andere onbekende daders

Andere partij in de procedure: Staatsanwaltschaft Hamburg.

Prejudiciële vraag

Moeten het begrip „rechterlijke autoriteit” in de zin van artikel 1, lid 1, van richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken1 , en het begrip „officier van justitie” in de zin van artikel 2, onder c), i), van voormelde richtlijn aldus worden uitgelegd dat hieronder ook de openbare ministeries van een lidstaat vallen, die het risico lopen dat zij in het kader van de vaststelling van een besluit over de uitvaardiging van een Europees onderzoeksbevel rechtstreeks of indirect worden aangestuurd door of instructies ontvangen van de uitvoerende macht, zoals de senator van Justitie in Hamburg?

____________

1 PB. 2014, L 130, blz  1.