Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Strafsachen Wien (Rakúsko) 2. augusta 2019 – trestné konanie proti A***** a ďalším neznámym páchateľom (vec C-584/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht für Strafsachen Wien

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Staatsanwaltschaft Wien

Žalovaní: Trestné konanie proti A***** a ďalším neznámym páchateľom

Ďalší účastník konania: Staatsanwaltschaft Hamburg

Prejudiciálna otázka

Majú sa pojmy „justičný orgán“ v zmysle článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach1 a „prokurátor“ v zmysle článku 2 písm. c) bod (i) uvedenej smernice vykladať v tom zmysle, že sa vzťahujú aj na prokuratúry členského štátu, ktoré sú pri prijímaní rozhodnutia o vydaní európskeho vyšetrovacieho príkazu vystavené riziku, že budú priamo alebo nepriamo podliehať individuálnym usmerneniam alebo pokynom zo strany orgánu výkonnej moci, akým Justizsenator v Hamburgu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 130, 2014, s. 1.