Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht für Strafsachen Wien (Avstrija) 2. avgusta 2019 – kazenski postopek proti A***** in drugim neznanim storilcem

(Zadeva C-584/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht für Strafsachen Wien

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Staatsanwaltschaft Wien

Tožene stranke: A***** in drugi neznani storilci

Ob udeležbi: Staatsanwaltschaft Hamburg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pojma „pravosodni organ“ v smislu člena 1(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah1 in „javni [državni] tožilec“ v smislu člena 2(c), podtočka (i), navedene direktive razlagati tako, da zajemata tudi državno tožilstvo države članice, za katero obstaja tveganje, da bodo nanj v okviru sprejetja odločitve v zvezi z izdajo evropskega preiskovalnega naloga neposredno ali posredno naslovljene odredbe ali posamezna navodila izvršne veje oblasti, kot je pravosodni senator v Hamburgu?

____________

1 UL 2014, L 130, str. 1.