Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht für Strafsachen Wien (Österrike) den 2 augusti 2019 – brottmål mot A***** och ytterligare okända gärningsmän

(Mål C-584/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht für Strafsachen Wien

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Åklagaren: Landesgericht für Strafsachen Wien

Tilltalade: A***** och ytterligare okända gärningsmän

Övrig part i målet: Staatsanwaltschaft Hamburg

Tolkningsfråga

Ska begreppen ”rättslig myndighet” i den mening som avses i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området1 och ”allmän åklagare” i den mening som avses i artikel 2 c i i nämnda direktiv tolkas så, att de även omfattar åklagarmyndigheten i en medlemsstat som direkt eller indirekt kan påtvingas påbud eller anvisningar i ett enskilt ärende från den verkställande makten – såsom från ordföranden från delstaten Hamburgs justitieministerium (Justizsenator) – i samband med att beslut fattas om att utfärda en europeisk utredningsorder?

____________

1 EUT L 130, 2014, s. 1.