Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC и др. срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-522/15, CCPL и др./Комисия

(Дело C-706/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (представители: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

обжалваното съдебно решение да бъде частично отменено — в границите, посочени в настоящата жалба, а съответно да бъде отменено и спорното решение на Комисията във връзка с наложените на жалбоподателите глоби, тъй като то е издадено в нарушение на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/20031 и в нарушение на принципите на пропорционалност и съответствие,

Комисията да бъде осъдена да заплати разноските по настоящото производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват следните основания за обжалване:

1. Първо основание — грешка при прилагане на правото, липса или непълнота на мотивите по отношение на оплакванията във връзка с т.нар. „parental liability“

По първото основание жалбоподателите поддържат, че обжалваното съдебно решение е постановено в нарушение на материалния закон и е немотивирано или недостатъчно мотивирано, доколкото в него е направен извод, че холдинговото дружество на групата носи отговорност, въпреки че за междинното дружество, чрез което то притежава участие в извършилото нарушението дружество, е прието, че не отговаря.

2. Второ основание — явна грешка в преценката и грешка при прилагане на правото във връзка с изтъкнатото нарушение на член 23 от Регламент № 1/2003

По второто основание жалбоподателите твърдят, че като отхвърля оплакването за неправилно прилагане на тавана от 10 % по член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003, Общият съд допуска явна грешка при прилагане на правото, тъй като Комисията е приложила този таван спрямо друга сума вместо тази на консолидирания оборот, изчислен по правилата за счетоводна консолидация в Съюза. Освен това Общият съд се произнесъл в нарушение на принципите на пропорционалност и съответствие, доколкото във връзка с изчисляването на консолидирания оборот за целите на член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 възприел недопустимо различно третиране на окончателно прехвърлените части от предприятието спрямо отдадените под наем части от предприятието по съображение за наличието на някаква разлика от гледна точка на икономическата и материалната рентабилност.

____________

1     Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).