Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC a další proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-522/15, CCPL a další v. Komise

(Věc C-706/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (zástupci: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

V rozsahu uvedeném v kasačním opravném prostředku zrušil napadený rozsudek, a v důsledku toho zrušil napadený rozsudek v části, která se týká pokut uložených navrhovatelkám za porušení čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/20031 , jakož i zásad proporcionality a vhodnosti;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňují navrhovatelky následující důvody:

První důvod kasačního opravného prostředku – nesprávné právní posouzení, chybějící nebo nedostatečné odůvodnění ve vztahu k výtkám týkajícím se „odpovědnosti mateřské společnosti“.

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením a chybějícím nebo nedostatečným odůvodněním, pokud jde o skutečnost, že Tribunál uznal odpovědnost holdingové společnosti skupiny, zatímco zprostředkovatelská společnost, která vlastnila společnosti, jež se podílely na protiprávním jednání, nebyla považována za odpovědnou.

Druhý žalobní důvod – zjevně nesprávné skutkové a právní posouzení, pokud jde o údajné porušení článku 23 nařízení č. 1/2003.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl žalobní důvod týkající se nesprávného použití hranice 10% stanovené v čl. 23 odst. 2 nařízení č. 1/2003, jelikož Komise použila tuto hranici na odlišný obrat, než je konsolidovaný obrat vypočítaný na základě pravidel pro konsolidaci stanovených Unií. Kromě toho navrhovatelky tvrdí, že Tribunál nedodržel zásady proporcionality a vhodnosti tím, že vyhradil nepřijatelné odlišné zacházení pro účely výpočtu konsolidovaného obratu uvedeného v čl. 23 odst. 2 nařízení č. 1/2003 odvětvím činností, které budou s konečnou platností postoupeny nebo pronajaty z důvodu údajně rozdílné hospodářské a podstatné účinnosti.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).