Language of document :

Appel iværksat den 20. september 2019 af CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 11. juli 2019 i sag T-522/15, CCPL m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-706/19 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellanter: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA og Coopbox Eastern s.r.o. (ved avvocati S. Bariatti, E. Cucchiara og A. Cutrupi)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves inden for de rammer, som er angivet i søgsmålet, og den omvistede afgørelse annulleres med hensyn til de bøder, der blev pålagt appellanterne for tilsidesættelsen af artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 1 .

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne fremsat følgende anbringender.

1. Første anbringende – retlig fejl, manglende eller utilstrækkelig begrundelse i forbindelse med det såkaldte parental liability

Med det første anbringende har appellanterne gjort gældende, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl og med en manglende eller mangelfuld begrundelse, eftersom det deri blev fastslået, at koncernens holdingselskab var ansvarligt, selv om det gennemstrømningsselskab, som ejede de selskaber, der havde begået overtrædelsen, var blevet anset for ikke at være ansvarlig.

2. Andet anbringende – åbenbart urigtigt skøn og en retlig fejl i forbindelse med den påståede tilsidesættelse af artikel 23 i forordning nr. 1/2003

Med det andet anbringende har appellanterne gjort gældende, at Retten begik en åbenbar retlig fejl ved at forkaste klagepunktet vedrørende den urigtige anvendelse af grænsen på 10% i henhold til artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1/2003, eftersom Kommissionen anvendte denne grænse på en anden omsætning end den konsoliderede omsætning, beregnet på grundlag af EU’s regnskabskonsolideringsregler. Endvidere tilsidesatte Retten proportionalitetsprincippet og hensigtsmæssighedsprincippet. idet den med henblik på beregningen af den konsoliderede omsætning, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1/2003, foretog en uretmæssig forskelsbehandling af de dele af virksomheden, der var genstand for endelig overdragelse, og de dele af virksomheden, der blev overdraget med henblik på forpagtning, med den begrundelse, at der forelå forskelle i den økonomiske og materielle rentabilitet.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003, L 1, s. 1).