Language of document :

CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC jt 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-522/15: CCPL jt versus komisjon

(kohtuasi C-706/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellandid: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (esindajad: advokaadid S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada käesolevas apellatsioonkaebuses määratletud ulatuses vaidlustatud kohtuotsus ja sellest tulenevalt vaidlusalune otsus apellantidele trahvi määravas osas, kuna rikutud on määruse (EÜ) nr 1/20031 artikli 23 lõiget 2 ning proportsionaalsuse ja sobivuse põhimõtet;

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad apellandid järgmised väited.

1. Esimene väide – Õigusnormi rikkumine, põhjenduse puudumine või puudulikkus seoses nn parental liability suhtes tuvastatuga

Esimeses väites leiavad apellandid, et vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi ning põhjendus on puudu või puudulik osas, milles tuvastati kontserni valdusettevõtja vastutus, ehkki vahetasandi äriühingut – kellele kuulus osalus rikkumise toime pannud äriühingutes – vastutavaks ei peetud.

2. Teine väide – Ilmne hindamisviga ja õigusnormi rikkumine seoses määruse nr 1/2003 artikli 23 väidetava rikkumisega

Teises väites väljendavad apellandid seisukohta, et Üldkohus on rikkunud ilmselgelt õigusnormi, kuna ta lükkas tagasi väite määruse nr 1/2003 artikli 23 lõikes 2 ette nähtud 10% piirmäära ebaõiget kohaldamise kohta, sest komisjon kohaldas seda piirmäära muu käibe kui konsolideeritud käibe suhtes, mis arvutati konsolideerimist puudutavate liidu raamatupidamiseeskirjade alusel. Lisaks rikkus Üldkohus proportsionaalsuse ja sobivuse põhimõtteid, kiites heaks määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 alusel konsolideeritud käibe arvutamisel lubamatu erineva kohtlemise lõplikult võõrandatud käitiste ja välja renditud käitiste vahel majandusliku ja sisulise tulususe väidetava erinevuse kaalutlustel.

____________

1     Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).