Language of document :

Valitus, jonka CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC ym. on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-522/15, CCPL ym. v. komissio, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-706/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittajat: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (edustajat: asianajajat S. Bariatti, E. Cucchiara ja A. Cutrupi)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

osittain kumoaa tässä valituksessa täsmennetyn rajoissa valituksenalaisen tuomion ja siis kumoaa riidanalaisen päätöksen valittajille määrättyjen sakkojen osalta, koska on rikottu asetuksen (EY) N:o 1/20031 23 artiklan 2 kohtaa ja loukattu suhteellisuusperiaatetta

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittajat vetoavat seuraaviin valitusperusteisiin.

1.    Ensimmäinen valitusperuste – Oikeudellinen virhe, perustelujen puuttuminen tai niiden riittämättömys emoyhtiön vastuuta (ns. parental liability) koskevien väitteiden osalta

Valittajat väittävät ensimmäisessä valitusperusteessaan, että valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe ja siltä puuttuvat perustelut tai sen perustelut ovat riittämättömät siltä osin kuin siinä on vahvistettu konsernin holding-yhtiön vastuu, vaikka väliyhtiön – jonka kautta kilpailusääntöjen rikkomiseen osallistuneet yhtiöt omistettiin – vastuuta ei ole vahvistettu.

2.    Toinen valitusperuste – Ilmeinen arviointivirhe ja oikeudellinen virhe asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan väitetyn rikkomisen osalta

Valittajat väittävät toisessa valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt ilmeisen oikeudellisen virheen hylätessään väitteen siitä, ettei asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 10 prosentin rajaa ole sovellettu asianmukaisesti, koska komissio on soveltanut tätä rajaa liikevaihtoon, joka poikkeaa unionin tilinpäätössäännöstön perusteella laskettavasta konsolidoidusta liikevaihdosta. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on loukannut suhteellisuusperiaatetta kohdellessaan asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun konsolidoidun liikevaihdon laskemiseksi keskenään eri tavalla, mitä ei voida hyväksyä, lopullisesti luovutettuja liiketoiminnan osia ja vuokrattuja liiketoiminnan osia sillä perusteella, että niiden taloudellisen ja aineellisen kannattavuuden oletetaan poikkeavan toisistaan.

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s 1).