Language of document :

Žalba koju su 20. rujna 2019. podnijeli CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC i dr. protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-522/15, CCPL i dr. protiv Komisije

(predmet C-706/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelji: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (zastupnici: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

djelomično, u granicama navedenima u ovoj žalbi, ukine pobijanu presudu i, posljedično, poništi pobijanu odluku u odnosu na kazne koje su izrečene žaliteljima zbog povrede članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/20031 , kao i načela proporcionalnosti i prikladnosti;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu žalbi žalitelji navode sljedeće razloge.

1. Prvi žalbeni razlog – Pogreška koja se tiče prava, nepostojeće ili nedostatno obrazloženje u odnosu na prigovore vezane za tzv. parental liability

Prvim žalbenim razlogom žalitelji ističu da je pobijana presuda zahvaćena pogreškama koje se tiču prava te nepostojećim ili nedostatnim obrazloženjem kada je zaključeno da postoji odgovornost holding društva iz grupacije, iako se posredničko društvo – u čijem su vlasništvu bila društva koja su bila uključena u povredu – nije smatralo odgovornim.

2. Drugi žalbeni razlog – Očita pogreška u ocjeni i pogreška koja se tiče prava u odnosu na navodnu povredu članka 23. Uredbe br. 1/2003

Drugim žalbenim razlogom žalitelji navode da je Opći sud počinio očitu pogrešku koja se tiče prava kada je odbacio prigovor u odnosu na neispravnu primjenu granice od 10 % predviđene člankom 23. stavkom 2. Uredbe br. 1/2003, s obzirom na to da je Komisija primijenila takvu granicu za prihod koji se razlikuje od konsolidiranog prihoda, izračunatog na temelju pravila o konsolidaciji financijskih izvještaja Unije. Osim toga, Opći sud je povrijedio načela proporcionalnosti i prikladnosti, predloživši nedopustivu razliku u postupanju s ciljem izračuna konsolidiranog prihoda iz članka 23. stavka 2. Uredbe br. 1/2003, između definitivno prenesenih dijelova poduzeća i onih danih u najam, zbog navodne razlike u pogledu financijske i suštinske profitabilnosti.

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003, L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165. i ispravak SL 2016., L 173, str. 108.).