Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. septembrī CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-522/15 CCPL u.c./Komisija

(Lieta C-706/19 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (pārstāvji: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzību iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

šajā apelācijas sūdzībā noteiktajā apmērā daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu un līdz ar to atcelt apstrīdēto lēmumu attiecībā uz naudas sodiem, kas apelācijas sūdzības iesniedzējiem uzlikti, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 1/2003 1 23. panta 2. punktu, kā arī samērīguma un atbilstības principus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirza šādus pamatus.

1. Pirmais pamats – Tiesību kļūda, iztrūkstošs vai nepietiekams pamatojums attiecībā uz iebildumiem par t.s. mātesuzņēmuma atbildību

Ar pirmo pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta tiesību kļūda un iztrūkst vai ir nepietiekams pamatojums, ciktāl tajā atzīta grupas holdinga sabiedrības atbildība, lai gan starpnieksabiedrība – ar kuras starpniecību īpašuma atradās pārkāpumā iesaistītās sabiedrības  – ir atzīta par tādu, kas nav atbildīga.

2. Otrais pamats – Acīmredzama kļūda vērtējumā un tiesību kļūda attiecībā uz apgalvoto Regulas Nr. 1/2003 23. panta pārkāpumu

Ar otro pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi acīmredzamu tiesību kļūdu, noraidīdama iebildumu par nepareizu Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punktā paredzētās 10 % robežas piemērošanu, jo Komisija šo robežu piemērojusi apgrozījumam, kurš nebija konsolidētais apgrozījums, kas aprēķināts, balstoties uz Savienības noteikumiem par grāmatvedības konsolidāciju. Turklāt Vispārējā tiesa esot pārkāpusi samērīguma un atbilstības principus, Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punktā paredzētā konsolidētā apgrozījuma aprēķināšanas nolūkā nepieļaujami atšķirīgi attiekusies pret tām darbības jomām, kas nodotas pavisam, un tām jomām, kas nodotas nomā, it kā pastāvošu atšķirību saimnieciskā ienesīguma un dzīvotspējas ziņā dēļ.

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).