Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2019: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 11. júla 2019 vo veci T-522/15, CCPL a i./Komisia

(vec C-706/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolatelia: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (v zastúpení: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

čiastočne, v rozsahu uvedenom v tomto odvolaní, zrušil napadnutý rozsudok a následne zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, ktorá sa týka pokút uložených odvolateľom za porušenie článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/20031 , ako aj zásad proporcionality a primeranosti,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádzajú odvolatelia tieto dôvody.

Prvý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie, neexistencia alebo nedostatočné odôvodnenie vo vzťahu k námietkam týkajúcim sa „zodpovednosti materskej spoločnosti“

Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolatelia tvrdia, že v napadnutom rozsudku sa nachádza nesprávne právne posúdenie a nie je alebo je nedostatočne odôvodnený v časti, v ktorej Všeobecný súd uznal zodpovednosť holdingovej spoločnosti skupiny, zatiaľ čo sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá vlastnila spoločnosti, ktoré sa podieľali na protiprávnom konaní, nebola považovaná za zodpovednú.

Druhý odvolací dôvod: zjavne nesprávne posúdenie a nesprávne právne posúdenie vo vzťahu k údajnému porušeniu článku 23 nariadenia č 1/2003

Vo svojom druhom odvolacom dôvode odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol žalobný dôvod týkajúci sa nesprávneho uplatnenia hranice 10 % stanovenej v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003, keďže Komisia uplatnila túto hranicu na iný obrat ako je konsolidovaný obrat vypočítaný na základe pravidiel pre konsolidované účtovníctvo stanovených Úniou. Okrem toho odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd nedodržal zásady proporcionality a primeranosti vzhľadom na neprijateľné rozdielne zaobchádzanie pri výpočte konsolidovaného obratu uvedeného v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 medzi odvetviami činnosti, ktoré budú s konečnou platnosťou postúpené a tými, ktoré budú prenajaté z dôvodu údajne rozdielnej hospodárskej a podstatnej výnosnosti.

____________

1     Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).