Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 22 август 2019 г. — Openbaar Ministerie/XD

(Дело C-625/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Орган, отправил искането за проверка на ЕЗА: Openbaar Ministerie

Ответник: XD

Преюдициален въпрос

Трябва ли прокурорът, който участва в правораздаването в издаващата държава членка, действа независимо при изпълнение на задълженията си, непосредствено свързани с издаването на европейска заповед за арест, и е издал такава заповед, да бъде разглеждан като издаващ съдебен орган по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР1 , ако преди фактическото му решение за издаване на ЕЗА предпоставките за това издаване, и по-специално неговият пропорционален характер, са били проверени от съдия в издаващата държава членка?

____________

1     Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).