Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 23 август 2019 г. — PAGE Internacional, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-630/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: PAGE Internacional Lda

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 168, буква а) и член 176 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (наричана по-нататък „Директивата за ДДС“) и принципите на неутралитет на ДДС и на пропорционалност да се тълкуват в смисъл, че португалският законодател може да ограничи правото на приспадане на ДДС, платен за разходи за храна до 50 % по силата на член 21, параграф 1, буква г) и параграф 2, буква г) от Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Кодекс за данъка върху добавената стойност) […], дори ако данъчнозадълженото лице докаже, че тези разходи са били изцяло предназначени за упражняване на облагаема икономическа дейност?

____________

1 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de  28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado - JO 2006, L 347, p. 1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).