Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalsko) dne 23. srpna 2019 – PAGE International L.da v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-630/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: PAGE International L.da

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžná otázka

Musí být čl. 168 písm. a) a článek 176 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), jakož i zásady neutrality DPH a proporcionality vykládány v tom smyslu, že umožňují, aby portugalský zákonodárce omezil, v čl. 21 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákon o dani z přidané hodnoty) [omissis], nárok na odpočet DPH odvedené za výdaje na stravování na 50 %, přestože osoba povinná k dani prokáže, že veškeré tyto výdaje byly v celém rozsahu použity na výkon její zdanitelné hospodářské činnosti?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).