Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) – PAGE Internacional Lda protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-630/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PAGE Internacional Lda

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodno pitanje

Treba li članak 168. točku (a) i članak 176. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006., kao i načela neutralnosti PDV-a i proporcionalnosti, tumačiti na način da je portugalski zakonodavac ovlašten, na temelju članka 21. stavka 1. točke (d) i članka 21. stavka 2. točke (d) Zakonika o PDV-u, ograničiti na 50 % pravo na odbitak PDV-a za troškove hrane, čak i ako porezni obveznik dokaže da su svi ti troškovi u cijelosti povezani s obavljanjem njegove oporezive gospodarske djelatnosti?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)