Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. augustā iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – PAGE Internacional, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-630/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: PAGE Internacional, Lda

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 1 168. panta a) punkts un 176. pants, kā arī PVN neitralitātes princips un samērīguma princips ir interpretējami tādējādi, ka Portugāles likumdevējs drīkst saskaņā ar Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Pievienotās vērtības nodokļa kodekss), kas apstiprināts ar 1984. gada 26. decembra Dekrētlikumu Nr. 394-B/84, 21. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 2. punkta d) apakšpunktu par ēdināšanas izdevumiem samaksātā PVN atskaitīšanas tiesības samazināt līdz 50 %, lai gan nodokļa maksātājs pierāda, ka visi šie izdevumi ir pilnībā izmantoti viņa saimnieciskajai darbībai, kas ir apliekama ar nodokli?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).