Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) op 23 augustus 2019 – PAGE Internacional, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zaak C-630/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: PAGE Internacional Lda

Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 168, onder a), en artikel 176 van richtlijn 2006/112/EG1 van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde alsook de beginselen van btw-neutraliteit en evenredigheid aldus worden uitgelegd dat de Portugese wetgever krachtens artikel 21, lid 1, onder d), en lid 2, onder d), van de Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (wetboek inzake de belasting over de toegevoegde waarde), goedgekeurd bij wetsbesluit nr. 394-B/84 van 26 december 1984, het recht op aftrek van de voorbelasting op uitgaven voor maaltijden tot 50 % mag beperken, ook al toont de belastingplichtige aan dat die uitgaven volledig zijn gedaan in de uitoefening van zijn belaste economische activiteit?

____________

1 PB 2006, L 347, blz. 1.