Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 23 sierpnia 2019 r. – PAGE Internacional Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-630/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: PAGE Internacional Lda

Strona przeciwna: Autoridade Tributária e Aduaneira

Pytania prejudycjalne

Czy art. 168 lit. a) i art. 176 dyrektywy 2006/112/WE1 Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwanej dalej „dyrektywą VAT”), jak również zasady neutralności VAT i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że ustawodawca portugalski jest uprawniony do ograniczenia w art. 21 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. d) del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (kodeksu podatku od wartości dodanej) […] o 50% prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na wyżywienie, nawet jeśli podatnik wykaże, że wszystkie te wydatki zostały przeznaczone w całości na wykonywanie przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej?

____________

1 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz.U. 2006, L 347, s. 1.