Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 23 augusti 2019 – PAGE Internacional, Lda mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-630/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande: PAGE Internacional, Lda

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågan

Ska artiklarna 168 och 176 i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) och principerna om mervärdesskattens neutralitet och proportionalitet tolkas så, att den portugisiska lagstiftaren, såsom skett i artikel 21.1 d och 21.2 d i Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (mervärdesskattelagen), har rätt att begränsa avdragsrätten för mervärdesskatt på måltidskostnader till 50 procent, även om den beskattningsbara personen styrker att hela kostnaden har uppkommit i den beskattade ekonomiska verksamheten?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).