Language of document :

Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 26 август 2019 г. — Y/CAK

(Дело C-636/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Centrale Raad van Beroep

Страни в главното производство

Въззивник: Y

Въззиваем: CAK

Преюдициални въпроси

Трябва ли Директива 2011/24/ЕС1 да се тълкува в смисъл, че посочените в член 24 от Регламент (EО) № 883/20042 лица, които получават в държавата по пребиваване обезщетения в натура за сметка на Нидерландия, но не са осигурени в рамките на законоустановената схема за здравно осигуряване в Нидерландия, могат да се позоват пряко на тази директива за възстановяването на разходи във връзка с предоставено здравно обслужване?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:

Следва ли от член 56 ДФЕС, че при фактическа обстановка като настоящата отказът да се възстановят разходите за предоставено здравно обслужване в друга държава, различна от държавата по пребиваване или от държавата, която е длъжна да изплаща пенсията, представлява необосновано ограничение на свободното предоставяне на услуги?

____________

1     Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (OB L 88, 2011 г., стр. 45).

2     Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).