Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 26. srpna 2019 – Y v. CAK

(Věc C-636/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Centrale Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Y

Odpůrce: CAK

Předběžné otázky

Musí být směrnice 2011/24/EU1 vykládána v tom smyslu, že se osoby uvedené v článku 24 nařízení (ES) č. 883/20042 , které jsou ve státě bydliště příjemci věcných dávek na účet Nizozemska, nejsou však v Nizozemsku pojištěny v rámci zákonného zdravotního pojištění, mohou ohledně náhrady nákladů souvisejících s poskytnutou zdravotní péčí odvolávat přímo na tuto směrnici?

V případě záporné odpovědi:

Vyplývá z článku 56 SFEU, že v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, představuje odmítnutí náhrady nákladů na zdravotní péči poskytnutou v jiném členském státě než je stát bydliště nebo stát, který je povinen vyplácet důchod, neodůvodněné omezení volného pohybu služeb?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. 2011, L 88, s. 45).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 2004, L 166, s. 1).