Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 26. augustil 2019 – Y versus CAK

(kohtuasi C-636/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Centrale Raad van Beroep

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Y

Vastustaja: CAK

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2011/24/EL1 tuleb tõlgendada nii, et määruse (EÜ) nr 883/20042 artiklis 24 nimetatud isikud, kes elukohajärgses riigis saavad mitterahalisi hüvitisi Madalmaade kulul, aga ei ole Madalmaades seadusliku ravikindlustuse raames kindlustatud, võivad seoses osutatud terviseteenustega tekkinud kulude hüvitamiseks tugineda vahetult nimetatud direktiivile?

Kui vastus on eitav:

2.    Kas ELTL artiklist 56 tuleneb, et selliste asjaolude puhul nagu käesolevas asjas kujutab elukohajärgsest või pensionit maksma kohustatud riigist erinevas liikmesriigis tervishoiuteenuste osutamisest tulenevate kulude hüvitamisest keeldumine teenuste vaba liikumise õigustamatut piirangut?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT 2011, L 88, lk 45).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk72).