Language of document :

2019 m. rugpjūčio 26 d. Centrale Raad van Beroep (Nyderalandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Y / CAK

(Byla C-636/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Y

Kita apeliacinio proceso šalis: CAK

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyva 2011/24/ES1 turi būti aiškinama taip, kad Reglamento Nr. 883/20042 24 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie gyvenamosios vietos valstybėje gauna Nyderlandų lėšomis apmokamas išmokas natūra, tačiau Nyderlanduose nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, dėl suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo gali tiesiogiai remtis šia direktyva?

Jeigu negali:

2.    Ar iš SESV 56 straipsnio išplaukia, kad tokiomis kaip šios bylos faktinėmis aplinkybėmis atsisakymas kompensuoti sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų ne gyvenamosios vietos arba mokėti pensiją privalančioje valstybėje, o kitoje valstybėje narėje, išlaidas yra nepateisinamas laisvės teikti paslaugas apribojimas?

____________

1 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011, p. 45).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).