Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. augustā iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – Y/CAK

(Lieta C-636/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Pamatlietas puses

Prasītāja: Y

Atbildētājs: CAK

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīva 2011/24/ES 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka Regulas (EK) Nr. 883/2004 2 24. pantā minētās personas, kuras dzīvesvietas valstī saņem Nīderlandes sniegtus pabalstus natūrā, taču nav apdrošinātas Nīderlandē saskaņā ar valsts apdrošināšanu slimības gadījumiem, var tieši atsaukties uz šo direktīvu, lai saņemtu izmaksu atlīdzinājumu saistībā ar sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem?

Ja atbilde ir noliedzoša:

Vai no LESD 56. panta izriet, ka tādā situācijā kā šī, noraidot izmaksu atlīdzināšanu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas ir tikuši sniegti dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas valsts vai valsts, kurai ir pienākums maksāt pensiju, tiek nepamatoti ierobežota pakalpojumu brīva aprite?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV 2011, L 88, 45. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.).